Darganfod Hanes Dychrynllyd Calan Gaeaf Yng Nghymru

Darganfod Hanes Dychrynllyd Calan Gaeaf Yng Nghymru

Gyda Chalan Gaeaf yn dod yn nes – beth am edrych ar hanes cyfoethog y gwyliau brawychus yma, yn enwedig yng Nghymru.  Yn draddodiadol dathlwyd Calan Gaeaf ar y cyntaf o fis Tachwedd, dechrau’r gaeaf, mae’r adeg hon o’r flwyddyn yn cynrychioli marwolaeth ac ail-eni.  Mae lliwiau llachar natur yn dechrau pylu ac mae hi’n… Read more »

Mis Hanes Pobl Ddu

Oherwydd Mis Hanes Pobl Ddu, hoffem dynnu sylw at yr arteffactau yn ein hamgueddfa sy’n ymwneud â’r cyfnod arwyddocaol hwn. Ymhlith yr eitemau hyn mae’r Gragen Dro, corn cragen strombus fawr neu gragen dro a ddefnyddiwyd hyd at y 19eg ganrif i alw gweithwyr fferm i mewn o’r caeau am eu seibiant. Cafodd un o’r… Read more »

Cyfarfod â’r Tîm- Glain Meleri

Enw: Glain Meleri Swydd: Cymhorthydd Safle Prif ddyletswyddau eich rôl yn storiel: Ma’ fy nyletswyddau yn cynnwys agor a chau’r adeilad, paratoi ar gyfer digwyddiadau yn ogystal ag unrhyw dasgau dydd i ddydd yn Storiel. Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn storiel? Dechreuais weithio yn Storiel ym mis Ebrill 2022.  Beth yw’r peth gorau… Read more »

Cyfarfod â’r Tîm- Manon Dafydd

Enw: Manon Dafydd Swydd: Cymhorthydd Safle Achlysurol Prif ddyletswyddau eich rôl yn storiel: Agor a chau’r adeilad a chroesawu gwesteion a rhoi cymorth lle mae modd. Ers pryd ydych chi wedi gweithio yn Storiel? 8 mis Beth yw’r peth gorau am eich rôl yn Storiel? Cael gweithio mewn adeilad hyfryd sy’n llawn hanes a chelf… Read more »

Arlunwyr buddugol arddangosfa flynyddol Celf Agored 2022 yn STORIEL, Bangor

Eleni, thema agored oedd i arddangosfa flynyddol Celf Agored yn STORIEL. Mae amrywiaeth diddorol o weithiau celf mewn ffrâm wedi llenwi’r waliau ynghyd ac amrywiaeth o waith crochenwaith. Dyfarnwyd dau baentiad mewn olew gan Jonathan Retallick yn fuddugol am Wobr y Detholwyr. Rhoddwyd hefyd canmoliaeth i waith celf gan wyth artist arall. Fel daw’r arddangosfa… Read more »

Glas neu Binc?

Pan caiff babi ei eni, y cwestiwn cyntaf a ofynnir yw ‘pa ryw ydi o?’, ac yna ‘faint roedd o’n bwyso?’. Ni ddylai yr un o’r cwestiynau hyn wneud gwir wahaniaeth i fywyd unigolyn yn y dyfodol, ond maent yn gymaint rhan ohonom ein bod prin yn eu cwestiynu. Mae disgwyliadau diwylliannol yn cychwyn ar… Read more »

Agweddau’r Rhufeiniaid at Rywedd?

Fe wnaeth agweddau’r Rhufeiniaid a’r Groegwyr tuag at rywedd ddylanwadu ar wareiddiadau mwy diweddar.   Roedd y gymdeithas Rufeinig yn batriarchaidd, a dynion cryf, gwrol, awdurdodol oedd yn ennyn y parch mwyaf. (Vir: y gair Rhufeinig am ddyn) Mae alffa-wrywod wedi eu disgrifio fel ‘treiddwyr anrheiddiadwy’ (impenetrable penetrators) – nid oedd yn cael ei ystyried yn… Read more »

STORIEL Agored 2022 – Enillydd Gwobr y Detholwr: Jonathan Retallick

Ganwyd a magwyd Jonathan Retallick ar Ynys Môn. Yn ei ddyddiau cynnar byddai yn aml yn cerdded cefn gwlad gogledd Cymru gydag artistiaid lleol a chaiff ei ysbrydoli gan y mannau arbennig sy’n swatio yn y tirweddau hardd. Mae’n mynegi’r angerdd hwn drwy ddangos yr effaith caiff golau naturiol ag artiffisial ar amgylcheddau organig, gan… Read more »

Sylw i’r artist: Pete Jones

Cefais fy ngeni a’m magu ym Mangor, Cymru. Ar ôl astudio yn Ysgol Gelf Caer ym 1979, cwblheais radd mewn Celf Gain (peintio) yng Ngholeg Celf a Dylunio Loughborough yn ystod 1983. Yna newidiodd fy mywyd wrth i mi fynd i weithio i’r GIG, gan fod yn Nyrs Anabledd Dysgu am 30 mlynedd, cyn dychwelyd… Read more »